ao camciicamcioo's camciio's

Welcome to my blog, hope you enjoy reading
RSS

Senin, 06 Juni 2011

PEND.AGAMA ISLAM

Kata pengantar
Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Esa karena atas berkat dan rahmat-nya sehingga penulis dapat menyelesaikan makalahtentang agama islam.
Dengan berakhirnya kegiatan Amalia Ramadhan , penulis mendapat suatu pendidikan serta dapat menambah wawasan kita selaku pelajar.
Dalam kesempatan ini penulis menghaturkan banyak terimah kasih kepada sarana yang terlibat dalam pembuatan makalah ini, sehingga makalah ini dapat diselesaikan tepat waktu.penulis juga berterimah kasih kepada ustadz & Ustadzah yang telah memberikan pellajaran kepada kami.
Penulis mengharapkan kritik dan saran terhadap makalah ini apabila ada kekurangan dan memohon maaf atas kekurangan tersebut. Terimah kasih

Penulis
Nova wulandari latif
Daftar isi
Kata pengantar ………………………………………………………………………………………1
Daftar isi …………………………………………………………………………………………………2
Materi
Tauhid & Aqidah ………………………………………………………………………..3
Tarikh islam …………………………………………………………………………………5
Ulumul Qur’an ……………………………………………………………………………9
Sistematika Dakwah ………………………………………………………………….11
Kepribadian wanita ……………………………………………………………………14
Ibadah ………………………………………………………………………………………….16
Penyelenggaraan jenazah ………………………………………………………….16
Akhlak …………………………………………………………………………………………..18
Pembentukan karakter ……………………………………………………………….19


Tauhid dan Aqidah
1. Pemateri : ustadz Rustam S.pd
A. Pengertian
Tauhid ialah mengesakan Allah atau mempercayai kebesaran allah dari segi perbuatannya . perbuatannya yaitu menciptakan makkhluk .Esa artinya satu .artinya Allah itu hanya satu.
Tauhid terbagi 3 yaitu:
1. Tauhid Rububiyah
Artinya mempercayai tentang keesaan Allah SWT dalam segi perbuatannya.
Hal ini terkandung dalam alqur’an:
Qs. Al Baqarah 2:21yang artinya:
“Wahai manusia sembahlah tuhanmu yang telah mnciptakan kamu dan orang- orang sebelum kamu agar kamu bertakwa.”
Qs. Al Fatihah 1: 2 yang artinya :
“segala puji bagi Allah Tuhan semesta Alam “
2. Tauhid khulubiyyah
Artinya mengesahkan Allah dari segi penyembahan.tdak ada yang di sembah selain Allah.
Qs.Al Araf 59 yang artinya :
“ sungguh kami benar- benar telah mengutus Nuh kepada kaumnya, lalu dia berkata, “Wahai kaumku! Sembahlah Allah ! tidak ada tuhan bagimu selain dia , sesungguhnya aku takut kamu akan ditimpa azab pada hari yang dasyat (kiamat)
Qs. Al Fatihah 5 yang artinya :
“Hanya kepada engkaulah kami menyembah dan hanya kepada engkaulah kami memohon pertolongan”
Qs. Al- Jumuah 5-6
Ayat 5:
“Perumpamaan orang-orang yang diberi tugas membawa Taurat, kemudian mereka tidak membawanya adalah seperti keledai yang membawa kitab- kitab yang tebal .Sangat buruk perumpamaan kaum yang mendustakan ayat- ayat Allah. Dan Allah tidak member petunjuk kepada orang – orang yang dzalim.

Ayat 6:
“ Katakanlah (Muhammad ) “ wahai orang- orang yahudi ! jika kamu mengira bahwa kamuulah kekasih Allah bukan orang-orang yang lain,maka harapkanlah kematianmu, jika kamu orang yang benar.
3. tauhid Asmaul As-Syifa’
Artinya mengesahkan Allah dari segi nama –nama dan sifat-Nya.
Aqidah (keimanan)
Menurut bahasa Aqidah berasal kata
 Al Qaddu : ikatan
 Attaziquh : kepercayaan
 Al- ikhkamuh : menetapkan
 Ar- raqhu : ikatan yang kuat
Menurut istilah Aqidah adalah iman yang teguh dan pasti yang tidak mungkin terguncang oleh keraguan sedikit pun bagi orang yang menyakininya.
Aqidah Islamiah adalah keimanan yang teguh atau bersifat pasti kepada Allah SWT dengan segala pelaksanaan kewajiban bertauhid dan taat kepadanya dan kepada Malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya, Rasul-Rasul-Nya, Hari Akhir dan Qada & Qadar.
Aqidah terbagi dua yaitu:
1. Aqidah yang benar : aqidah yang mempercayai kebesaran Allah SWT.
2. Aqidah yang salah : mempersekutukan Allah.


Tarikh islam
2. Pemateri : Abdul Rahman, S.Ag
I. Gambaran Masyarakat Arab Jahiliyah
1. Posisi bangsa Arab
Menurut bahasa: arab artinya padang pasir, tanah gundul dan gersang yang tiada aair dan tanamannya.
2. Kaum bangsa Arab terbagi Tiga:
1. Arab Baidah : Kaum –kaum arab terdahulu yang sejarahnya tidak bias dilacak secara rinci dan komplit seperti Ad, Stamud, Thasan, Judais, Amlaq.dll
2. Arab Aribah : kaum – kaum arab yang berasal dari keturunan Ya’rub bin Yasjub Bin Qahthan disebut juga Arab Qahtaniyah.
3. Arab Mustaribah : kaum – kaum Arab yang berasal dari keturunan Ismail yang disebut juga Arab Adnamiyah.
3. Agama Bangsa Arab
Mayoritas bangsa arab mengikuti dakwah ismail As yaitu agama bapaknya Ibrahim As yang intinya menyembah kepada Allah saja. Sekalipun begitu masih ada sisa –sisa tauhid dan beberapa syiar dari agama Ibrahim As hingga muncul Amr Bin Luhay mengajak penduduk mekah untuk melakukan kemusyrikan kepada Allah dengan menyembah kepada patung –patung.
4. Kondisi sosial
Hubungan dengan seseorang dengan keluarga dikalangan bangsawan sangat diumggulkan dan di prioritaskan.
Dari sisi pernikahan :
• Pernikahan spontan
• Istri yang sedang haid disuruh suaminya berkumpul dengan laki-laki lain untuk digauli hingga jelas hamil lalu ia kembali pada suaminya (nikah istibdha)
• Pernikahan poliandri
• Sekian banyak laki-laki bias mendatangi wanita yang dikehendakinya yang disebut sebagai pelacur.
5. Kondisi ekonomi
Perdagangan merupakan sarana paling dominan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka, tetapi kekayaan yang dimiliki dapat mengundang peperangan, kemiskinan , kelaparan, dan orang- orang yang telanjang merupakan pemandangan yang biasa di tengah masyarakat.
6. Akhlak (moral)
Walaupun banyak hal-hal yang hina pada saat itu namun mereka masih memiliki akhlak –akhlak terpuji.mengandung kekaguman manusia dan simpati diantaranya : kedermawaan, tepat janji, kemuliaan jiwa dan keenggangan menerima kehinaan dan kedzoliman, serta suka menolong orang lain.
II. Kelahiran Rasulullah SAW
Nabi Muhammad dilahirkan di tengah keluarga Bani Hasyim di mekah pada hari senin tanggal 9 rabiul awal permulaan tahun gajah bertepatan 20 atau 22 april 571 masehi.
Ibnu sa’ad meriwayatkan , bahwa ibu Rasulullah SAW berkata: setelah bayiku keluar aku melihat ada cahaya yang keluar dari dari kemaluanku menyinari istana-istana disyam.
1. Nasab Nabi
Muhammad Bin Abdullah Bin Abdul Muthalib(Syaibah) Bin Hasyim (Amru) Bin Abdul Mannaf(Al mughirah)Bin Qushay(said) Bin kilab Bin Murrah Bin Ka’ab Bin Luay Bin ghalib Bin fihr Bin malik Bin An-Nadr (Qais ) Bin kinanah, Bin Khuzaimah, Bin Mudrikah(Amir) Bin Ilyas bin Mudhar, Bin Nizar, Bin Ma’ad,Bin Adnan.
2. Peristiwa penting sebelum nabi diangkat menjadi Rasul
Pada saat diasuh oleh pamannya:
 Meminta hujan dengan wajah beliau
 Pada usia 12 tahun nabi bertemu dengan bahirah dan mengetahui tanda kenabian pada diri nabi Muhammad SAW
 Pada usia 15 tahun terjadi perang pijar dan Rasulullah ikut berperang pada saat itu.
 Hilful fudul : kabilah Quraisy berkumpul setelah terjadi perang pijar. Mereka sepakat bahwa tak ada sorang pun dari penduduk mekah dibiarkan teraniaya dan siapa berbuat dzolim , maka kedzolimannya harus di balaz terhadap dirinya.
 Pada masa remajanya beliau mengembalah kambing dan pada usi 25 tahun ia berdagang lalu menikah dengan khadijah seorang janda yang kayaraya dan terpandang dikalangan bangsa arab .
 Renovasi ka’bah
Pada usia 35 tahun orang orang Quraisy sepakat untuk mernovasi ka’bah tat kala pembangunan sampai di bagian Hajar aswad. Mereka berselisih : siapa yang berhhak mendapat kehormatan untuk meltakkannya di tempatnya semula maka mereka sepakat untuk menunjuk Nabi dan di gelar sebagai Al –Amin.
 Berada di gua hira di jabal nur
Pada usia 40 tahun malaikat jibril turun membawa ayat-ayat Al-qur’an pada senin malam tanggal 21 ramadhan bertepatan 10 agustus 610 M. Usia beliau 40 tahun 6 bulan 12 hari Menurut perhitungan Hijriah 39 tahun 3 bulan 22 hari perhituunagn syamsiah.
III. Periode dan tahapan dakwah rasulullah
1. Periode mekah berjalan kira-kira selama 13 tahun
2. Periode madinah berjalan selama 10 tahun
Periode mekah terbagi 3 tahapan :
1. Tahapan secara sembunyi-sembunyi
2. Tahapan dakwah secara terang-terangan di tengah penduduk mekah.
3. Tahapan dakwah secara terang-terangan di luar mekah dan penyebarannya.

Ulumul Quran
3. Pemateri : jumriah hadiseng S.pd
1. Definisi :
Menurut bahasa : ulumul Quran ialah ilmu tentang alqur’an .sedangkan Menurut istilah ulumul Quran ialah wahyu yang diturunkan oleh Allah SWT melalui malaikat jibril kepada Nabi Muhammad untuk disampaikan pada umatnya. Pedoman umat islam yaitu Alquran dan Hadits.
2. Kandungan dari pada isi Alqur’an
Yang tersurat dan tersirat didalamnya
Aqidah : mengesahkan Allah
Syariah ( ibadah dan Muamalah )
Contoh : Ibadah : Shalat, Puasa, Zakat, Membaca Al qur’an dsb.
Muamalah : jual beli, Simpan pinjam, sewah- menyewah.
Akhlak (perilaku seseorang )
Kisah – kisah masa lampau : - kisah kisah nabi :
Nabi sulaiman : Nabi terkaya
Nabi Isya : termiskin
Peristiwa yang akan datang
Contoh : siksa kubur, adanya surga neraka , adanya hari pembalazan.

3. Keutamaan alquran
• Menyejukkan hati , mempelajari dan mengamalkan.
• Di dunia mendapat posisi paling terdepan .
4. Kewajiban terhadap al – quran
 Kita harus mengimani Alquran
 Menjag dan memperhatikan alquran
Menyimpan di tempat bersih
Tidak di coret & di robek
 Membaca alqur’an ,
 Mendakwakannya
 Beradap pada Alqu’an :
Dalam Hati : menyakini bahwa Al quran bersumber dari Allah SWT.
Mengagungkan Al qur’an.
Fokus apabila sedang membaca Al quran
Di luar Hati : Berwudhu sebelum membaca Al qur’an
Memakai wangi- wangian
Mulut harus bersih
Membacanya di tempat yang suci.


Sistematika dakwah rasulullah SAW
4. pemateri : ustadz kamaruddin S.ag
1. Sistematis adalah teratur menurut system dengan cara diatur secara baik / tahapan atau jenjang.
2. Dakwah adalah menyuruh manusia kepada kebijakan serta melarang kemungkinan agar mendapat kebahagiaan dunia dan akhirat.
Kesimpulannya adalah usaha memanggil orang orang muslim dan non muslim dengan cara bijaksana kpada umat islam.
Metode dakwah
3. Dakwah yakni menyerukan islam pada manusia.
Pertama dengan hikmah: - dalil
- Gath’i
- Zhanni
Menampakkan kebenaran dengan berfikir yang tinggi dengan sempurna.
4. Jadal billahi hiya ahsan yaitu debat yang paling baik .dalam perdebatan itu disampaikan yang lunak dan lembut.
Pentingnya membaca surah iqra:
Iqra : mengenal, memahami, menyimpulkan, menyakini, mengenaikan / mengevaluasi.
Islam ►dokma ►iqra
Dokma ►taqlib ►iqra►imam
Akibat membaca al qur’an
• Banjir berkah
• Mempunyai solusi
• Rezki yang melimpah
• Di mudahkan dalam setiap urusan yang akan dilakukan
• Dicakupi kebutuhan hidup
Hadiah dari Allah swt
Kenikmatan khususnya dalam beribadah
Perkataan yang sangat komunikatif
Kedudukan yang terpuji
Keputusan yang bijak
Allah akan menghadirkan
- Tarkil
- Dzikir
- Tabattul dalam beribadah
- Sabar
- Tawakkal
- Hijrah
Perintah :
Dakwah diri ►keluarga► lingkungan ►manusia
Bentuk intergrat dakwah:
>lisan
Tulisan
Keteladanan
Perintah ILM :berniat dan bertuhan
Manusia :
Merdeka

Wahyu ideologi

Qur’an perjuangan isme-isme

sekunder islam

Al bathil Al haq Al haq

Dengan kita membaca alquran :
 Tidak gila
 Dapat pahala
 Akhlak yang baik
 Hidayah
Dengan menolak Al quran :
 Gila
 Dapat kerugian
 Tercela
 Sesat
Karakter Dai’
 Membesarkan ROBB
 Bersihkan pakaian
 Meninggaolkan dosa
 Tidak prakmatis
 Sabar dalam dakwah
Dimensi syariah >al fatihhah
Ibadah > al fatihah
Aqiqah > al fatihah
Islam bisu terbentuk :
• Umat syariah
• Imamah syariah


Kepribadian wanita
5. Pemateri : ustadzah Rahmi Rahman
Kesucian itu ada dua yaitu:
1. Kesucian hati (lahir)
2. Kesucian badan (sohir)
1. Muslimah kepada tuhannya:
- Seorang muslimah harus taat kepada perintah Allah dan menjauhi segala larangannya.
- Melaksanakan kewajiban kita yaitu : shalat, puasa, membaca Al-Qur’an, Dzikir.
2. Muslimah bersama dirinya :
-menjaga kesucian jasmani
- memakan makananyang halal
- tidak berlebihan dalam berpakaian
Muslimah bersama akalnya:
- Mengisi akal dengan belajar
- Banyak membaca buku yang bermanfaat
3. Muslimah bersama Rohnya:
- Menjauhi sifat tercela
- Menjsuhi sifat ri’ya
4. Muslimah bersama Orang Tuanya:
- Berbuat baik pada orang tua
Wanita muslimah yaitu :
- Seorang wanita yang menyerahkan dirinya kepada Allah SWT dan komitmen yang kodratnya sebagai wanita.
- Seorang hamba Allah yang siap mendengar dan tat kepada agamanya dan berkibrah.

Ibadah
6. Pemateri :ustadzah Hasna S.pd.
1. Pengertian Ibadah
Menurut bahasa: ibadah ialah taat, tunduk , dan merendahkan diri.
Menurut istilah : segala sesuatu yang dilakukan hanya untuk Allah semata baik perkataan maupun perbuatan.
2. Hakikat Ibadah
- Hak manusia sebagai hamba Allah SWT
- Hak Allah Kepada hambanya
- Bebas dari kehinaan Allah
Terkandung dalam Qs.Fatir ayat 15, Qs. Al- Baqarah ayat 22, Qs. Al-Mu’Minun ayat 60.

Penyelenggaraan jenasah
7.Pemateri: Hasna Spd

Persiapan sebelum memandikan mayat :
 Orang yang berhak memandikan mayit yakni orang yang diberi wasiat
 Ayahnya,atau kakeknya atau anak laki-lakinya jika yang meninggal adalah lelaki
 Iibunya atau neneknya atau anak perempuannya apabila yang meninggal adalah perempuan
 Jika tidak ada yang mampu boleh menunjuk orang yang diberi amanah
 Tampat memandikan jenasah harus di tempat tertutup baik atap maupun temboknya.
 Dianjurkan agar yang memandikan jenasah tersebut memilih dua orang dari keluarga jenasah yakmi yang mempunyai ketaatan kuat , dan yang terlihat jahat atau kurang beriman .
Syarat –syaratmemandikan jenazah:
1. Jenazah itu beragama islam
2. Didapati tubuhnya walau sedikit
3. Bukan mati sahid
“Dari Aisyah ra. Rasulullah SAW bersabda:
‘ barang siapa memandikan mayat dan dijaga kepercayaannya , tidak di bukakannya kepada orang lain apa-apa yang dilihatnya pada mayat itu ,bersihlah ia dari segala dosanya seperti keadannya sewaktu diilahirkkan oleh ibunya.”sabda beliau,’Hendaklah yangmengepalainya keluarga terdekat kepada mayat, jika ia tidak pandai siapa saja yang dipandang berhak atau karena amanahnya.”

Perlengkapan bahan :
• Kain kafan sesuai kebutuhan
• Kapas secukupnya
• Jarum dan benang
• Kapur barus dua bungkus
• Sabun dan sampo
• Gunting
• Tali raffia
• Sarung tangan
• Parfum
• Tikar plastik atau batang pisang
Hal yang diperhatikan dalam memandikan mayat:
1. Merahasiakan apa yang di lihatnya
2. Semata- mata mengharap keridhaan Allah SWT
3. Siramlah air dengan bilangan ganjil
4. Mempunyai sifat amanah (dapat dipercaya)
Hal yang perlu di perhatikan dalam pemandian jenazah:
Merahasiakan apa yang di lihat
Semata- mata mengharap keridhoan Allah SWT
Menyiraminya dengan air dengan bilangan Ganjil

Akhlak
8.Pemateri : ustadz ihzan
Definisi
Akhlak berasal dari kata jamak berbentuk huluq
Zanadt : persambungan hadits antara hadits yang satu dengan hadits yang lainnya.
Syahsya : ilmu yang mempelajari tentang kehidupan wanita .
Ajaran islam yang wajib di ketahui yaitu tauhid. Tauhid termasuk ajaran islam setelah manusia di dunia Allah SWT menurunkan kitab tersebut dan manusia tidak dapat mengotak atik kitab tersebut.
Akhlak terbagi dua yaitu:
 Akhlak terpuji : adab dalam pergaulan
Contoh : wajah berseri- seri , tersenyum, menolong.
 Akhlak tidak terpuji :
Contoh : sombong , tidak suka menolong
Akhlakul Qarimah :
1. Dalam segi pergaulan
2. Meminta izin
3. Saling mencintai
4. Menepati janji
5. Tolong- menolong
6. Menahan darah


Pembentukan karakter
9.Pemateri : Drs. H. Basir Nanring

Perkembangan pendidikan budaya dan karakter bangsa merupakan pedoman untuk sekolah Grand Design pendidikan karakter didukung oleh : olah piker, olah hati, olah rasa, olahraga.
Budaya : keseluruhan system berfikir , nilai moral, normal, dan keyakinan manusia yang dihasilkan oleh masyarakat .
Karakter : watak, akhlak, tabiat ,atau manusia dan kewarganegaraan mengembangkan kebiasaan peserta didik menanamkan sifat kepemimpinan pada seorang peserta didik
Nilai Budaya:
1. Religious
2. Jujur
3. Toleransi
4. Disiplin
5. Kerja keras
6. Kreatif
7. Mandiri
8. Demokratis
9. Rasa ingin tahu
10. Semangat kebangsaan
11. Cinta tanah air
12. Menghargai prestasi
13. Bersahabat
14. Cinta damai
15. Gemar membaca
16. Peduli lingkungan
17. Peduli social
18. Tanggung jawab

0 komentar:

Posting Komentar